Terms & Conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.
2. Bij bestellingen onder de 30 euro (incl. BTW) zal een administratieve kost aangerekend worden van 15 euro (excl. BTW).
3. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.
6. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.
7. Al onze facturen zijn contant, netto en zonder disconto betaalbaar, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders overeengekomen. Acses is gerechtigd een voorschot van 50% van de overeengekomen totaalprijs te vragen. Het voorschot moet binnen de 14 dagen na de factuurdatum zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. De door ons gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.
9. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
10. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.
11. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van 150,00 € en een maximum van 2.500 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
12. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
13. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.
14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent of de Heer Vrederechter van Gent (kanton Gent). De verkoper kan echter tevens de rechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

 

dd 01/05/2015
Algemene herstellingsvoorwaarden
1.AFGIFTE DEFECTE TOESTELLEN
Defecte toestellen worden binnengebracht/verstuurd naar AcseS NV, Jan Samijnstraat 31, 9050 Gentbrugge, t.a.v. Angélique Van Herrewege met daarbij de beschrijving van het defect – factuur (datum aankoop) – uw gegevens – uw referentie
2. UW GOEDEREN VEILIG VERPAKT
De inhoud van uw pakket moet zo goed mogelijk beschermd zijn tegen stoten en/of schokken. Gebruik een goede en stevige verpakking! Vul lege ruimtes op!
3. TERMIJN
De termijn nodig voor de herstelling, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de wisselstukken. Eventuele kosten wegens niet-beschikbaarheid van toestellen in herstelling worden nooit vergoed.
4. AFHALING / LEVERING HERSTELDE TOESTELLEN
De klant heeft 90 dagen tijd om de herstelde toestellen op te halen of te laten leveren. Nadien worden de toestellen vernietigd zonder verdere aanmaning. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan herstelde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of afhaling.
5. GARANTIE
De garantie van de toestellen valt weg indien het defect veroorzaakt is door een verkeerd installatie of verkeerd gebruik en indien het toestel geopend werd.
6. TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
7. ONDERZOEKSKOSTEN
Indien er op vraag van de klant geen herstelling plaatsvindt, wisselstukken niet meer verkrijgbaar zijn of het toestel economisch of technisch onherstelbaar is, worden altijd onderzoekskosten aangerekend van 55 euro/stuk.
8. TRANSPORTKOSTEN
De transportkosten zijn altijd ten laste van de klant : BE 15,00 euro – NL/LX 20,00 euro – FR 29,00 euro
9. KOSTPRIJS VAN DE HERSTELLING
De herstelling vindt plaats na schriftelijke toestemming van de klant. De klant heeft 60 dagen de tijd te reageren. Indien niet wordt gereageerd of wordt afgezien van herstelling worden altijd onderzoekskosten aangerekend.
10. OFFERTE
De prijzen vermeld in onze offertes blijven één maand geldig.
11. BESCHIKBAARHEID VAN WISSELSTUKKEN
Wanneer bepaalde wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van het toestel, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op AcseS NV.
12. OUDE WISSELSTUKKEN / ONHERSTELBARE TOESTELLEN
De wisselstukken die bij herstelling vervangen worden en de onherstelbare toestellen, zullen enkel aan de klant terugbezorgd worden indien deze daar formeel om verzoekt bij afgifte van zijn defect toestel en mits betaling van de eventuele vervoerkosten en de kosten voor de hermontage van het toestel.
13. BETALING
De betaling van de herstellingskosten zijn kontant binnen de 8 werkdagen, netto en zonder disconto betaalbaar, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders overeengekomen.
Deze algemene herstellingsvoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard zonder tegenbericht, binnen de 2 dagen na ontvangst van dit document.